OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH

 

1. Administrator Danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922,  z  późn.  zm.)  („Ustawa o ochronie danych osobowych”  lub  „Ustawa”)  lub  w  rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) – po jego wejściu w życie.

2. Administratorem Danych jest: Apra Serwis Sp. z o.o. ul. Łukowska 2B lok. 17  04-113 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000134545 NIP: 525-21-19-826, Regon: 014906830, BDO nr 000045035, Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN wpłacony w całości.

3. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów firmy: 

Apra Serwis Sp. z o.o.  04-113 Warszawa ul. Łukowska 2B lok. 17 posiadającą stronę internetową : www.apraserwis.pl 

4. Podanie swoich danych (adresu pocztowego i mailowego, numeru telefonu) jest dobrowolne ale niezbędne do złożenia zamówienia na produkty lub usługi. Klientowi przysługuje prawo do poprawiania danych, prawo żądania usunięcia danych. Prawo żądania usunięcia danych nie dotyczy zmian w dokumentacji księgowej, wymaganej przez aktualne przepisy Administracji Skarbowej. Dokumentacja księgowa aktualnie musi być przechowywana 6 lat.

5. Przekazane nam w formie osobistej, telefonicznej lub mailowej dane osobowe służą wyłącznie do celów obsługi zamówień klientów lub Gwarantów (firm zlecających naprawy u klientów) na usługi, części zamienne i produkty lub urządzenia gotowe.

6. Dane osobowe są przekazywane uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora Danych wyłącznie w celu realizacji zamówień na usługi zlecone przez klientów indywidualnych, realizacji  uprawnień gwarancyjnych  na rzecz Gwarantów oraz uprawnień z tytułu rękojmi na rzecz Sprzedawców. Podstawę prawną przekazania danych osobowych stanowić będą umowy pisemne pomiędzy Administratorem i jego pracownikami oraz współpracującymi firmami (np.kurierskimi) zawarte zgodnie z ART.31 Ustawy o ODO.

7. Dane osobowe  klientów są przechowywane  przez Administratora Danych  w celu  realizacji  uprawnień klientów wynikających z gwarancji i rękojmi  na zakup usług i produktów oraz w celu rejestracji chronologii napraw przez czas  nieokreślony, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone. Wszelkie uwagi, zapytania oraz informacje dotyczące powierzonych danych osobowych należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POLITYKA COOKIES

Zapewniamy swoim Użytkownikom prawo wyboru w kwestii udostępniania informacji na temat Użytkowników. Informujemy, że w niniejszej witrynie używa się technologii "cookies", czyli plików w formacie tekstowym, do rejestrowania informacji o tym, które podstrony Użytkownik odwiedził.

Pliki "cookies" (tak zwane ciasteczka) to informacje zapisywane przez przeglądarkę internetową. Służą one na przykład do zapamiętywania preferencji na stronie oraz do zapisywania sesji podczas logowania do konta Użytkownika.

Czym są pliki "cookies"?

"Cookies" są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z internetem. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie i odpowiednio się wyświetlić. Na naszej stronie korzystamy z plików "cookies" m.in. po to, aby dostosować nasze strony do preferencji odwiedzających, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa.

W jaki sposób pliki "cookies" dopasowują serwisy internetowe do potrzeb Użytkownika?

Cookies" ułatwiają proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Analityczne pliki "cookies" wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, bo dzięki nim wiadomo, jakie są preferencje i oceny Użytkowników.

Sposób zarządzania plikami "cookies" przez Użytkowników

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki "cookies". W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji "Pomoc" w menu używanej przeglądarki.

Informujemy, iż wiele plików "cookies" pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z naszej strony. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I SPRZEDAŻY CZĘŚCI ZAMIENNYCH W FIRMIE:

APRA SERWIS Sp. z o.o.  04-113 WARSZAWA  UL. ŁUKOWSKA 2B lok 17

OBOWIĄZUJE OD DNIA  01.01.2023 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Firma Apra Serwis Sp. z o.o. (Sprzedawca/Usługodawca) prowadzi działalność gospodarczą pod nr KRS 0000134545 wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Apra Serwis Sp. z o.o. ul. Łukowska 2B lok
17, kod pocztowy 04-113 Warszawa. NIP: 5252119826, REGON: 014906830, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
numer telefonu: (22) 886 56 00
Definicje:
KLIENT: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy
powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3)
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza
zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. (4) Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierającą umowę związaną bezpośrednio
z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
KONSUMENT: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową lub przedsiębiorca indywidualny.
ZAMÓWIENIE USŁUGI: zamówienie klienta zgłoszone telefonicznie do siedziby Usługodawcy mające na celu zlecenie wykonania
ekspertyzy /naprawy /podłączenia urządzenia według aktualnego CENNIKA USŁUG Usługodawcy.
W momencie składania zamówienia konsument wyraźnie potwierdza, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, zgodnie z
ART.17.2. Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 04.11. 2022 r. zaś o jej wysokości został skutecznie poinformowany.
ZAMÓWIENIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH: zamówienie przez klienta, według specyfikacji klienta (Konsumenta lub Przedsiębiorcy) służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
USŁUGOBIORCA: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy
powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA z dnia 4 listopada 2022 r.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zmierzające bezpośrednio do
ZAMÓWIENIA USŁUGI lub ZAMÓWIENIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH ze Sprzedawcą lub Usługodawcą, firmą Apra Serwis Sp. z o.o.
04-113 Warszawa ul. Łukowska 2B lok 17.

2. GWARANCJA NA CZĘŚCI

1. Firma Apra Serwis Sp. z o.o. udziela konsumentom i przedsiębiorcom indywidualnym 12 miesięcy gwarancji na wymienione przez
własny serwis części zamienne, licząc od dnia montażu. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej wymienionej części zamiennej klientowi
przysługuje wymiana części na nową, sprawną. Gwarancja nie ogranicza praw klienta do składania reklamacji u Sprzedawcy z tytułu
niezgodności rzeczy sprzedanej z umową w okresie dwóch lat od daty zakupu rzeczy, na podstawie Ustawy z dnia 4 listopada 2022 roku.
2. Weryfikacja reklamacji nastąpi w terminie 14 dni a po potwierdzeniu wady zostanie niezwłocznie zamówiona nowa część i po jej
otrzymaniu niezwłocznie zostanie wymieniona.
3. W przypadku usługi wykonanej poza lokalem przedsiębiorstwa realizacja reklamacji odbędzie się w miejscu wcześniejszej instalacji
urządzenia a w przypadku usługi wykonanej w lokalu przedsiębiorstwa realizacja reklamacji odbędzie się w tym samym zakładzie
serwisowym.
4. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się w sposób naturalny (np. filtry, akcesoria, paski napędowe, łożyska, fartuchy gumowe,
węże przyłączeniowe, żarówki, itp.) oraz elementów wykonanych ze szkła i plastiku oraz uszkodzeń powstałych z winy użytkownika
(mechanicznych, termicznych i chemicznych). Gwarancja nie obejmuje części i akcesoriów zamówionych na żądanie klienta do własnego
montażu, odebranych osobiście w siedzibie firmy. Część zamienna jest wydawana w zapieczętowanym opakowaniu i nie można jej zwrócić
po rozpakowaniu.
5. Części zamienne do urządzeń elektrycznych i gazowych wymagają montażu przez osoby posiadające stosowne uprawnienia
elektryczne lub gazowe i ich montaż przez nieuprawnione osoby przenosi ryzyko ich uszkodzenia na klienta.
INSTRUKCJA  BHP Naprawa urządzeń elektrycznych zobacz >>


3. REKLAMACJA PRODUKTU

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 01.01.2023 ROKU)
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta z dnia 4 listopada
2022 roku.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
a) osobiście pod adresem: Apra Serwis Sp. z o.o. ul. Łukowska 2B lok 17 04-113 Warszawa
b) pisemnie na adres: Apra Serwis Sp. z o.o. ul. Łukowska 2B lok 17 04-113 Warszawa
c) telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 886 56 00
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.


4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 01.01.2023 r.)
1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od
niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w artykule 33,art.34 ust.2 i art.35. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone
na adres Apra Serwis Sp. Z o.o. 04-113 Warszawa ul. Łukowska 2B lok 17.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi
w przypadkach określonych w punkcie 3.13. niniejszego Regulaminu.
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo
dostępny jest na stronie UOKiK. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa
Sprzedaży) od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie
ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony od objęcia w
posiadanie pierwszego z Produktów;
b) dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy
użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca indywidualny, chyba że konsument lub
przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli
Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub
przedsiębiorcy indywidualnego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcę
indywidualnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument lub przedsiębiorca indywidualny ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w
którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że
Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Konsument lub przedsiębiorca indywidualny może zwrócić Produkt na adres: Apra Serwis Sp. z o.o. ul. Łukowska 2B lok 17 04-113
Warszawa.
7. Konsument i przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Jeżeli konsument lub przedsiębiorca indywidualny wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument i przedsiębiorca indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o wykonanie Usług lub
Zamówienia Części Zamiennych zgodnie z art.12.12 oraz 38.1.2.3.5.6.8 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 4 listopada 2022 roku jak
np.:
ART. 38. Ustawy o Prawach Konsumenta: ”Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę
za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem
świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał,
lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji
publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”
11. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art.15 ust.3 i art. 21.ust.2, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. (ART. 35.1. Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 4 listopada 2022 r.).


5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących
konsumentami ani przedsiębiorcami indywidualnymi.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi
po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać
dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy
Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary
związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za
opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać
przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego
konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej
ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej
podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe
szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane są w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany
sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204
ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U.
2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia
27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); dla umów sprzedaży
zawartych od 01.01.2023 Ustawa Konsumencka z 4 listopada 2022 roku oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI REGULAMINU I AKCEPTUJĘ JEGO
POSTANOWIENIA.
DATA I PODPIS KLIENTA:……………………………………………………..

Regulamin świadczenia usług >> (stosowany przed 1 stycznia 2023 roku)

 

APRA SERWIS Sp. z o.o.

04-113 WARSZAWA
ul.Łukowska 2B lok 17
(od ulicy Witolińskiej)
Jesteśmy czynni
od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9 - 17

tel.: 22 644 56 78
      22 886 56 00
      604 133 055
e-mail: apraserwis@apraserwis.pl

Copyright by APRA SERWIS © 2023.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Designed by ITPRODESIGN