OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH

 

1. Administrator Danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922,  z  późn.  zm.)  („Ustawa o ochronie danych osobowych”  lub  „Ustawa”)  lub  w  rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) – po jego wejściu w życie.

2. Administratorem Danych jest: Apra Serwis Sp. z o.o. ul. Łukowska 2B lok. 17  04-113 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000134545 NIP: 525-21-19-826, Regon: 014906830, BDO nr 000045035, Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN wpłacony w całości.

3. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów firmy: 

Apra Serwis Sp. z o.o.  04-113 Warszawa ul. Łukowska 2B lok. 17 posiadającą stronę internetową : www.apraserwis.pl 

4. Podanie swoich danych (adresu pocztowego i mailowego, numeru telefonu) jest dobrowolne ale niezbędne do złożenia zamówienia na produkty lub usługi. Klientowi przysługuje prawo do poprawiania danych, prawo żądania usunięcia danych. Prawo żądania usunięcia danych nie dotyczy zmian w dokumentacji księgowej, wymaganej przez aktualne przepisy Administracji Skarbowej. Dokumentacja księgowa aktualnie musi być przechowywana 6 lat.

5. Przekazane nam w formie osobistej, telefonicznej lub mailowej dane osobowe służą wyłącznie do celów obsługi zamówień klientów lub Gwarantów (firm zlecających naprawy u klientów) na usługi, części zamienne i produkty lub urządzenia gotowe.

6. Dane osobowe są przekazywane uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora Danych wyłącznie w celu realizacji zamówień na usługi zlecone przez klientów indywidualnych, realizacji  uprawnień gwarancyjnych  na rzecz Gwarantów oraz uprawnień z tytułu rękojmi na rzecz Sprzedawców. Podstawę prawną przekazania danych osobowych stanowić będą umowy pisemne pomiędzy Administratorem i jego pracownikami oraz współpracującymi firmami (np.kurierskimi) zawarte zgodnie z ART.31 Ustawy o ODO.

7. Dane osobowe  klientów są przechowywane  przez Administratora Danych  w celu  realizacji  uprawnień klientów wynikających z gwarancji i rękojmi  na zakup usług i produktów oraz w celu rejestracji chronologii napraw przez czas  nieokreślony, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone. Wszelkie uwagi, zapytania oraz informacje dotyczące powierzonych danych osobowych należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Regulamin świadczenia usług >> (stosowany przed 1 stycznia 2023 roku)

9. Regulamin świadczenia usług >> (ważny od 1 stycznia 2023 roku)

 

POLITYKA COOKIES

 

Zapewniamy swoim Użytkownikom prawo wyboru w kwestii udostępniania informacji na temat Użytkowników. Informujemy, że w niniejszej witrynie używa się technologii "cookies", czyli plików w formacie tekstowym, do rejestrowania informacji o tym, które podstrony Użytkownik odwiedził.

Pliki "cookies" (tak zwane ciasteczka) to informacje zapisywane przez przeglądarkę internetową. Służą one na przykład do zapamiętywania preferencji na stronie oraz do zapisywania sesji podczas logowania do konta Użytkownika.

Czym są pliki "cookies"?

"Cookies" są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z internetem. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie i odpowiednio się wyświetlić. Na naszej stronie korzystamy z plików "cookies" m.in. po to, aby dostosować nasze strony do preferencji odwiedzających, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa.

W jaki sposób pliki "cookies" dopasowują serwisy internetowe do potrzeb Użytkownika?

Cookies" ułatwiają proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Analityczne pliki "cookies" wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, bo dzięki nim wiadomo, jakie są preferencje i oceny Użytkowników.

Sposób zarządzania plikami "cookies" przez Użytkowników

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki "cookies". W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji "Pomoc" w menu używanej przeglądarki.

Informujemy, iż wiele plików "cookies" pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z naszej strony. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I SPRZEDAŻY CZĘŚCI ZAMIENNYCH W FIRMIE:

APRA SERWIS Sp. z o.o.  04-113 WARSZAWA  UL. ŁUKOWSKA 2B lok 17

OBOWIĄZUJE OD DNIA  01.08.2021 r.

1.    INFORMACJE OGÓLNE

Firma Apra Serwis Sp. z o.o. (Sprzedawca, Usługodawca)  prowadzi  działalność gospodarczą pod nr KRS 0000134545 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.  Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Apra Serwis Sp. z o.o. ul. Łukowska 2B lok 17, kod pocztowy 04-113 Warszawa. NIP: 5252119826, REGON: 014906830, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  numer telefonu: (22) 886 56 00

Definicje:

KLIENT (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONSUMENT  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

ZAMÓWIENIE  USŁUGI: zamówienie  klienta zgłoszone telefonicznie do siedziby Usługodawcy mające na celu zlecenie wykonania ekspertyzy / naprawy / podłączenia urządzenia według aktualnego CENNIKA USŁUG Usługodawcy.

W momencie składania zamówienia konsument wyraźnie potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, zgodnie z ART.17.2. Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. a o jej wysokości został skutecznie poinformowany.

ZAMÓWIENIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH: zamówienie  przez klienta, według specyfikacji klienta (Konsumenta lub Przedsiębiorcy) służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

USŁUGOBIORCA: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna; .

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zmierzające bezpośrednio do   ZAMÓWIENIA  USŁUGI lub ZAMÓWIENIE  CZĘŚCI ZAMIENNYCH ze  Sprzedawcą lub Usługodawcą , firmą   Apra Serwis Sp. z o.o.  04-113  Warszawa ul. Łukowska 2B lok 17

2.    GWARANCJA NA CZĘŚCI

1. Firma Apra Serwis Sp. z o.o. udziela konsumentom 12 miesięcy gwarancji na wymienione przez własny serwis części zamienne, licząc od dnia montażu. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej wymienionej części zamiennej klientowi przysługuje wymiana części na nową, sprawną.

2. Weryfikacja reklamacji nastąpi w terminie 14 dni, a po potwierdzeniu wady zostanie niezwłocznie zamówiona nowa część i po jej otrzymaniu niezwłocznie zostanie wymieniona.

3. W przypadku usługi wykonanej poza lokalem przedsiębiorstwa realizacja reklamacji odbędzie się w miejscu wcześniejszej instalacji  urządzenia a w przypadku usługi wykonanej w lokalu przedsiębiorstwa realizacja reklamacji odbędzie się w tym samym zakładzie serwisowym.

4. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się w sposób naturalny (np. filtry, akcesoria, paski napędowe, łożyska, fartuchy gumowe, węże przyłączeniowe, żarówki itp.) oraz elementów wykonanych ze szkła i plastiku i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika (mechanicznych, termicznych i chemicznych). Gwarancja nie obejmuje części i akcesoriów zamówionych na żądanie klienta do własnego montażu, odebranych osobiście w siedzibie firmy. Część  zamienna jest wydawana w zapieczętowanym opakowaniu i nie można jej zwrócić po rozpakowaniu.

5. Części zamienne do urządzeń elektrycznych i gazowych wymagają montażu przez osoby posiadające stosowne uprawnienia elektryczne lub gazowe i ich montaż przez nieuprawnione osoby przenosi ryzyko ich uszkodzenia na klienta.

 

3.    REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta z  dnia   30  maja 2014r . oraz  Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

a) osobiście pod adresem: Apra Serwis Sp. z o.o.  ul. Łukowska 2B lok 17  04-113 Warszawa

b) pisemnie na adres: Apra Serwis Sp. z o.o. ul. Łukowska 2B lok 17 04-113 Warszawa

c) telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 886 56 00

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

4.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w artykule 33,art.34 ust.2 i art.35. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres Apra Serwis Sp. z o.o. 04-113 Warszawa ul. Łukowska 2B lok 17. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w punkcie 3.13. niniejszego Regulaminu.

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie UOKiK. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

b) dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Apra Serwis Sp. z o.o.  ul .Łukowska 2B lok 17  04-113 Warszawa

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o wykonanie Usług lub Zamówienia Części Zamiennych  zgodnie z art.12.12 oraz  38.1.2.3.5.6.8 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku jak np.:

ART.38. Ustawy o Prawach Konsumenta: ”Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”

12. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art.15 ust.3 i art. 21.ust.2 , ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. (ART.35.1. Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014).

 

5.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami ani przedsiębiorcami indywidualnymi.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy  zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI  REGULAMINU I AKCEPTUJĘ JEGO POSTANOWIENIA.

DATA I PODPIS KLIENTA:……………………………………………………..

APRA SERWIS Sp. z o.o.

04-113 WARSZAWA
ul.Łukowska 2B lok 17
(od ulicy Witolińskiej)
Jesteśmy czynni
od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9 - 17

tel.: 22 644 56 78
      22 886 56 00
      604 133 055
e-mail: apraserwis@apraserwis.pl

Copyright by APRA SERWIS © 2022.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Designed by ITPRODESIGN